Tarih Yer Zaman Neden Sonuç

Tarih Yer Zaman Neden Sonuç

İçindekiler

Puan Ver

Tarih ve Zaman: Tarih Bilimine Giriş

Tarihin Tanımı: Tarih geçmişteki olayları yer ve zaman göstererek, neden ve sonuç ilişkisi içerisinde, belgelere dayanarak, objektif (nesnel) olarak inceleyen sosyal bir bilimdir. Tarihin Konusu: İnsan topluluklarının siyasal, sosyal, ekonomik, kültürel ve dini etkinliklerdir.

Tarih Yer Zaman Neden Sonuç

 

Tarihin Tanımı: Tarih geçmişteki olayları yer ve zaman göstererek, neden ve sonuç ilişkisi içerisinde, belgelere dayanarak, objektif (nesnel) olarak inceleyen sosyal bir bilimdir. Tarihin Konusu: İnsan topluluklarının siyasal, sosyal, ekonomik, kültürel ve dini etkinliklerdir.

Tarih Öğrenmenin Sağladığı Yararlar

 • Geçmişte yapılan hataların tekrar edilmemesini sağlar.
 • Toplumların karşılaştıkları sorunlara çözüm bulunmasını kolaylaştırır.
 • Milletlerin geleceklerine güvenle bakmalarını sağlar.
 • Milletlerin kendi aleyhlerine hazırlanan oyunlara düşmemesini sağlar.
 • Vatan ve millet sevgisini artırır.
 • Milli birlik ve bütünlük duygusunu geliştirir.

Tarihi Olay: İnsan topluluklarının dini, siyasi, ekonomik ve kültürel alanlarda meydana getirdikleri kısa süreli gelişmelerdir. Olayın başlangıcı, bitişi ve yeri bellidir.
Tarihi Olgu: Tarihi olayların sonucunda ortaya çıkan uzun süreli gelişmelerdir.
Örneğin: Çanakkale Savaşı tarihi bir olay, savaş ise bir olgudur. Malazgirt Savaşı -olay, Anadolu’nun Türkleşmesi – olgu, Kavimler Göçü – olay, Feodalitenin yaygınlaşması – olgu.

Tarihi Olayların Özellikleri: Tarih Yer Zaman Neden Sonuç

 • Tarih, geçmişte meydana gelen olayları inceler.
 • Olaylar belli bir yer ve zamanda meydana gelmiştir.
 • Olaylar arasında neden-sonuç ilişkisi vardır.
 • Olaylar belgelere dayandırılır.
 • Tarihi olaylar tekrarlanamaz, deney ve gözlemi yapılamaz.

Tarihi Olaylar İncelenirken Uyulması Gereken Kurallar:

 • Olaylar, neden-sonuç ilişkisi içerisinde incelenmelidir.
 • Olayın geçtiği yer ve zaman belirtilmelidir.
 • Olayda rolü olan kişilerin katkılarının doğru olarak değerlendirilebilmesi için olayın geçtiği günün şartları göz önünde bulundurulmalıdır.
 • Olayın geçtiği yerde araştırma yapılmalıdır.
 • Olaylar objektif olarak değerlendirilmelidir.

Objektifliğin sağlanması için aşağıdaki şartlara uyulmalıdır:

 • Olayın üzerinden belli bir süre geçmelidir.
 • Olay, meydana geldiği zamanın değer yargıları göz önüne alınarak incelenmeli, günümüzün değer yargıları ile yorumlanmamalıdır.
 • İncelenen olay ile ilgili kaynak taraması yapılmalıdır.

Tarihi olayların ve olguların araştırılması ve değerlendirilmesi sırasında izlenmesi gereken yöntemler:

 1. Tarama (Kaynak Arama): Olayla ilgili yazılı ve yazısız kaynaklara başvurulur.
  * Yazılı Kaynaklar: Kitabeler, şecereler, biyografiler, seyahatnameler, hatıralar, takvimler, dergiler ve gazeteler, mahkeme kayıtları, resmi veya özel mektuplar, fermanlar, paralar, kanunlar,
  * Yazısız Kaynaklar: Evler, kaleler, çeşmeler, heykeller, resimler, fotoğraflar, filmler, destanlar, hikaye ve masallar, efsaneler.
 2. Tasnif (Sınıflandırma): Tarihsel verilerin(bilgilerin) zamana, yere ve konuya göre bölümlere ayrılarak düzenlenmesine tasnif denir. Belgeler sınıflandırılır.
 3. Tahlil (Çözümleme): Elde edilen verilerin kaynak ve bilgi yönünden yeterli olup olmadığının tespitine Tahlil etme denir. Belgeler çözümlenir.
 4. Tenkit (Eleştiri): Eldeki bilgilerin doğruluk derecesinin güvenilir kaynaklara göre belirlenmesidir. Belgelerin yanlış olanları ayırt edilir
 5. Terkip (Sentez): Kaynaklar sınıflandırma, çözümleme ve eleştiri aşamasından geçtikten sonra çalışmaları birleştirmek, bir araya getirmek ve sonuca gitmek işlemine Terkip, sentez yapma, birleştirme denir.

Tarihin Tasnifi (Sınıflandırılması):

Tarihin araştırılmasında ve öğretiminde kolaylık sağlamak amacıyla tarih zamana, mekana ve konuya göre sınıflandırılır.

 • Zamana Göre Sınıflandırma: Bu tasnifte tarih, kronolojik dilimlere, çağlara bölünmüştür. Örneğin: Tarih öncesi çağlar(Taş çağı, maden çağı), tarih çağları(İlk Çağ, Orta Çağ, Yeni Çağ, Yakın Çağ).
 • Mekâna Göre Sınıflandırma: Kıtaların(Asya Tarihi, Avrupa Tarihi vb.) ülkelerin(Türkiye Tarihi, Çin Tarihi vb.) bölgelerin(Ortadoğu Ülkeleri Tarihi, Kafkas Ülkeleri Tarihi vb.) ve şehirlerin tarihi.(İstanbul Tarihi, Ankara Tarihi vb.)
 • Konuya Göre Sınıflandırma: Bu tasnifte toplumların siyasi, ekonomik, kültürel, sosyal, sanatsal ve dini tarihleri incelenebilir. Siyasi Tarih, Sanat Tarihi, Dinler Tarihi, Hukuk Tarihi vb. Zaman ve Takvim Takvimler insanların zaman göstergesi olarak kullandıkları çizelgelerdir. Toplumların ihtiyaçlarından dolayı ortaya çıkmışlardır. İlk takvimi bulan ve kullanan Sümerlerdir. Nil havzasında yaşayan ve tarımla geçinen Mısırlılar Nil Nehri’nin taşması ve ürünlerinin sular altında kalması üzerine astronomi çalışmaları başlamış, bu çalışma da Miladi Takvimin bulunmasını sağlamıştır.

Takvimler hazırlanış esaslarına göre ikiye ayrılır:

 • Güneş Yılı Esaslı Takvimler: Dünya’nın Güneş etrafında bir defa dönmesi sırasında geçen 365 gün 6 saatlik süreyi kapsar.
 • Ay Yılı Esaslı Takvimler: Ay’ın Dünya etrafında 12 defa dönmesiyle geçen 354 günlük süreyi kapsar.

Türklerin Tarih Boyunca Kullandıkları Takvimler:

 • 12 Hayvanlı Türk Takvimi: Güneş yılı esaslıdır. Yıllar, sayı yerine hayvan adı ile söylenir. Türklerin kullandıkları ilk takvimdir. Türkler, Hicri Takvime geçinceye kadar kullanmışlardır.

12 Hayvanlı Türk Takvimi’ndeki yıl adları:

 1. Sıçgan (Sıçan)
 2. Ud (Sığır)
 3. Bars (Pars)
 4. Tavışgan (Tavşan)
 5. Lu (Ejder)
 6. Yılan (Yılan)
 7. Yund (At)
 8. Koy (Koyun)
 9. Biçin (Maymun)
 10. Taguk (Tavuk)
 11. İt (Köpek)
 12. Tonguz (Domuz)
Tarih Yer Zaman Neden Sonuç
 • Hicri Takvim: Ay yılı esaslıdır. Başlangıç yılı olarak Hicret alınmıştır. Hz. Ömer döneminde ilk defa kullanılmaya başlandı (639).Bugün sadece mübarek gün ve gecelerin belirlenmesinde kullanılıyor.
 • Celali Takvimi: Güneş yılı esaslıdır. Başlangıç yılı Hicret’tir. Büyük Selçuklu Sultanı Melikşah adına yapılmış ve sadece onun döneminde kullanılmıştır(1079).Yılbaşı 21 Mart’tır.
 • Rumi Takvim: Güneş yılı esaslıdır. Başlangıç yılı Hicret’tir. Osmanlı Devleti’nde mali işlerde kullanılmak üzere 1739 yılında hazırlanmıştır. Yılbaşı 1 Mart’tır. Miladi Takvimle arasında 584 yıl fark vardır. Bizans takvimine dayanarak yapıldığından Rumi denmiştir.
 • Miladi Takvim: Güneş yılı esaslıdır. Başlangıç sıfır Hz. İsa’nın doğumu kabul edildiğinden doğum anlamına gelen Milad denilmiştir. Bu takvimi Mısırlılar bulmuş, İyonlular, Yunanlılar geliştirmiş, Romalılar da son şeklini vermiştir.1 Ocak 1926’dan itibaren Türkiye Cumhuriyeti tarafından kullanılmaya başlanmıştır.

Kapsamlarına Göre Tarih Çeşitleri:

 • Özel Tarih: Bir devletin veya milletin siyasi hayatını, kültür ve uygarlığını inceleyen tarih. Örneğin: Türkiye Tarihi, Osmanlı Tarihi vb.
 • Genel Tarih: Yeryüzünde yaşayan bütün insan topluluklarının siyasi hayatını, kültür ve uygarlıklarını inceleyen tarihlerdir. Örneğin: Dünya Tarihinin Genel Hatları, Büyük Dünya Tarihi vb.

Yazılış Şekillerine Göre Tarih Çeşitleri:

 • Hikayeci (Rivayetçi) Tarih: Tarih yazıcılığının ilk aşaması olan efsanelerle dolu, neden-sonuç ilişkisi üzerinde durmayan masal türündeki tarih şeklidir. Hikayeci tarihin ilk temsilcisi Heredot’tur.
 • Öğretici (Pragmatik-Faydacı) Tarih: Geçmiş olaylardan ders almak, gelecekteki yolu doğru çizebilmek, okuyucuya ahlaki ve milli duygular aşılayabilmek amacıyla yazılır. Ahlak ve karakterin geliştirilmesi amaçlanır. Önemli olaylar ve kahramanlardan dikkat çekecek şekilde söz edilir duygusaldır. Öğretici tarihin ilk temsilcisi Tukidides’tir. Bu tarzın en önemli eksikliği sadece başarılı olayları ve zaferleri konu edinmiş olmasıdır.19.yüzyıla kadar Avrupa’da bu tür tarih yazımı devam etmiştir.
 • Araştırıcı Tarih: yüzyıldan itibaren gelişmeye başlamış, günümüzde de büyük bir ilerleme sağlanmış tarih tarzıdır. Neden-sonuç ilişkisi içerisinde olaylar titizlikle incelenir. Gelecek hakkında yorum ve tahminlerde bulunulur.

Tarihe Yardımcı Bilimler

 • Coğrafya: Yer bilimidir. Tarihe, olayların meydana geldiği yerleri belirlemede yardımcı olur.
 • Arkeoloji: Kazı bilimidir. Daha çok yazının kullanılmadığı dönemlerin aydınlatılmasında tarihe yardımcı olur.
 • Antropoloji: Eski dönemlerde yaşamış insanların ırkî yapılarını inceleyen bilimdir.
 • Etnografya: Toplumların örf, âdet ve geleneklerini inceleyen bilim dalıdır.
 • Kronoloji: Takvim bilimidir. Tarihe, olayların meydana geldiği zamanı belirlemede yardımcı olur.
 • Paleografya: Eski yazıları inceleyen ve bu vesileyle tarihe ışık tutan bilim dalıdır.
 • Epigrafya: Kitabeler bilimidir. Anıt, mezar taşları ve kitabeleri inceler. (Ülkemizde en güzel anıt, mezar taşları ve kitabe örneklerine Selçuklu Dönemine ait Bitlis ilimizin ahlat ilçesinde rastlanmaktadır.)
 • Sosyoloji: İnsan topluluklarının yaşayışlarını, meydana getirdikleri kurumları ve bu kurumların toplumsal yaşama etkilerini inceler.
 • Filoloji: Toplumların dillerini inceleyerek tarihe yardımcı olan bilimdir.
 • Diplomatik: Her türlü resmi belgeleri, fermanları ve beratları inceleyen bilimdir.
 • Nümizmatik (Meskukat): Eski paraları inceler.
 • Heraldik: Armalar bilim dalıdır.
 • Geneoloji: Şecereler ve soy kütüğü bilim dalıdır.
 • Onomatoloji: Yer adlarını inceleyen bilim dalıdır.
 • Kimya: Karbon 14 yöntemiyle tarihi buluntuların yaşını belirler.

Türkiye’nin tarih öncesi dönemlerini aydınlatan merkezler:

Dünyanın ilk tapınağı olma özelliğine sahip olan ve Şanlıurfa ilimizde bulunan Göbeklitepe Antalya yakınlarında Karain ve Beldibi mağaraları, Çayönü, Çatalhöyük, Hacılar, Truva, Alişar ve Alacahöyük. Yazının bilinmediği döneme tarih öncesi (Prehistorik) çağlar denir.

Tarih Öncesi Çağlar

 • Taş Çağları:

 1. Eski Taş (Paleolitik) Devri
 2. Orta Taş(Mezolitik) Devri
 3. Cilalı Taş(Neolitik) Devri (Şanlıurfa ilimizde bulunan Göbeklitepe, çevredeki oldukça gelişmiş ve derinlik kazanmış bir inanç sistemine sahip olan avcı-toplayıcı gruplar açısından önemli bir kült merkezdir. Bu durumda bölgenin en erken kullanımının Çanak Çömleksiz Neoltik Çağ’ın (PPN, Pre-Pottery Neolithic) A evresine (MÖ 9.600-7.300),yani günümüzden en azından 11.600 yıl öncesine dayandığı iler sürülmektedir.)

Göbeklitepe Anıtı

 • Maden Çağları:
 1. Bakır (Kalkolitik) Devri
 2. Tunç Devri
 3. Demir Devri

Tarih Öncesi Devirler

İnsanların yeryüzünde faaliyet göstermeye başlamasından M.Ö. 3000 yıllarında Sümerler tarafından yazının bulunmasına kadar geçen döneme Tarih Öncesi Devirler denir.

Tarih öncesi devirlerle ilgili bilinmesi gereken bazı özellikler şunlardır:

 • Tarih öncesi devirlerle ilgili yazılı belgeler olmadığından insan topluluklarının bıraktığı kalıntılar kullanılarak bilgi toplanabilmiştir.
 • Tarih öncesi devirler, insanların kullandıkları araç ve gereçlere göre dönemlere ayrılmıştır.
 • Tarih öncesi devirlerin başlama ve bitişleri bölgelere göre farklılıklar göstermiştir.
 • Tarih öncesi devirler Mısır hariç normal seyrini izlememiştir. Bunun nedeni göçler sonucunda uygarlık alanında ileri toplumların diğer toplulukları etkilemesidir.

Not1: Tarih ya da Tarih Çağları’nın başlama zamanı: Yazının icadı, Kil tabletler, Yazılı belgelerin bulunması ile, Sümerlerin yazıyı bulması.

Not2: Tarih Öncesi medeniyetler, devirleri aynı anda yaşamamışlardır. Örnek: Mısır medeniyeti Maden devirlerini yaşarken, Anadolu medeniyetleri Cilalıtaş devrini yaşayabiliyordu.

Not3: İki medeniyetin aynı devirleri yaşaması;
1.İhtiyaçların aynı olması ile,
2.Etkileşim (göç, ticaret, savaş) olması ile olabilirdi.

Not4: Tarih Öncesi devirleri aydınlatmada kullanılan tarihe yardımcı en önemli bilim arkeoloji.

Not5: Tarih devirlerini aydınlatmada en önemli yardımcı bilim Paleografya ve Diplomatik. Farklı mekanlarda ve şartlarda gerçekleştiği için,

Not6: Tarihin belirli kanun ve kuralları yoktur.

Not7: Tarihi olaylar tekrarlanamaz, deney ve gözlem yapılamaz. Bu özelliği ile Fen bilimlerinden ayrılır. Belgelere dayandığı için ve Sebep-Sonuç ilişkisi ile araştırma yaptığı için Tarih bir bilimdir.

Tarih biliminde: tarih yer zaman neden sonuç ilişkisi düzenli bir şekilde ele alınmalıdır.

Tarih öncesi devirleri aydınlatmada kullanılmayan tarihe yardımcı bilimler:

 • Paleografya (Eski yazı bilimi)
 • Diplomatika (yazışma ve antlaşma)
 • Epigrafya (Anıt, kitabe bilimi)
 • Nümizmatik (eski paraları inceler)

Tarih öncesi devirlerde toplumlar arası iletişim yolları:

 • Ticaret
 • Göç
 • Savaş

Tarih öncesi devirlerin dünyanın her yerinde aynı anda yaşanmamasının en önemli nedeni:

 • Toplumlar arası iletişimin yavaş olması.

TAŞ DEVİRLERİ

 1. Eski Taş Devri (Paleolitik)

İnsanlık tarihinin en uzun dönemidir. Paleolitik Devir’de insanlar;

 • Küçük gruplar halinde avcılık ve toplayıcılıkla hayatlarını devam ettirmişlerdir. Üretim faaliyetleri başlamamıştır.
 • Taştan, ağaçtan ve kemikten ilk araç-gereçlerin yapımına başlamışlardır.
 • Mağaralarda yaşamışlar ve duvarlara çeşitli resimler yapmışlardır.
 1. Orta Taş Devri (Mezolitik)

İnsanlar, Eski Taş Devri’nde olduğu gibi hayatlarını avcılık ve toplayıcılıkla sürdürmüşlerdir.

 • Dönemin sonlarına doğru ateş bulunmuştur. (Isınma, pişirme ve aydınlanmada kullanılmıştır.)
 • “Mikrolit” adı verilen ve günlük hayatta kullanılan aletler yapmışlardır.
 1. Yeni Taş Devri(Neolitik)

Cilalı Taş Devri diye de adlandırılan Neolitik Devirde tarımsal faaliyetler başlamıştır. Bu gelişme sonucunda insanlar;

 • Üretici duruma geçmişler, toplayıcılıktan kurtulmuşlardır. (Bu durum mülkiyet, miras ve sınıf farklılaşması gibi gelişmeleri ortaya çıkarmıştır).
 • Göçebelikten yerleşik hayata geçmişlerdir.
 • Su kenarlarında ilk kez köyler kurarak toplumsal hayatı başlatmışlardır.
 • Ticaret faaliyetlerini başlatmışlardır.
 • Hayvanları evcilleştirmişlerdir.
 • Keten, kenevir gibi bitkiler yetiştirmişler ve dokumacılık faaliyetlerini başlatmışlardır.
 • Yiyecek ve içeceklerini korumak için topraktan kaplar yapmışlardır. Topraktan ev eşyası yapmışlar ve seramikçilik faaliyetlerini başlatmışlardır.

Maden Devirleri

Maden Devirleri Bakır, Tunç ve Demir Devirleri şeklinde üçe ayrılır. Ateşin bulunması madenlerin kullanılmasına ortam hazırlamıştır. Demirin bulunması ve işlenmesi, insanlık tarihinde çok önemli gelişmelere ortam hazırlamıştır. Demirin yüksek ısıda işlenmesi sanayinin gelişmesine neden olmuştur. Tunç Devri’nde önce şehir devletleri sonra da büyük devletler kurulmuş, Demir Devri’nde ticaret hızlanmış ve toplumların birbirleriyle ilişkileri artmıştır.

Tarih Çağları

M.Ö. 3200’lü yıllarda Sümerlerin yazıyı bulmalarıyla başlayıp günümüze kadar devam eden döneme Tarih Çağları denilmiştir. Tarihin çağlara ayrılmasında önemli sosyal ve ekonomik gelişmeler dikkate alınmıştır.

TARİH ÇAĞLARININ GENEL ÖZELLİKLERİ

 • İLKÇAĞ (M.Ö.3200-M.S.375):
  Yazının icadı ile kavimler göçü arası dönemdir. Çok tanrılı dinler yaygın. Köleci toplum vardır. Tarım ve hayvancılık yapılır.
 • ORTAÇAĞ (375-1453):
  Merkezi krallıklar yıkılmış, feodalite dönemi başlamıştır. İslamiyet doğmuştur. Avrupa’da karanlık çağ yaşanır. “Skolastik Düşünce” çağa egemen olmuştur.
 • YENİÇAĞ (1453-1789):
  Merkezi krallıklar yeniden güçlenmiştir. Avrupa’da bilimsel gelişmeler hızlanmış. Sömürgecilik artmıştır.
 • YAKINÇAĞ (1789- ….):
  Merkezi krallıklar ve çok uluslu imparatorluklar yıkıldı. Milli devletler kuruldu. Demokrasi, eşitlik ve ulusçuluk yayıldı. Liberalizm ve sosyalizm akımları sistemleşmiş, işçi sınıfı ortaya çıkmıştır.

Kaynakça

https://www.haberturk.com/dunyanin-ilk-tapinagi-gobeklitepe-nin-onemi-nedir-gobeklitepe-nerede-2397229

Prof. Dr. Ahmet SAMSUNLU’nun Ahlat Selçuklu Mezar Taşları adlı makalesi

Yeni Yazılardan Haberdar Ol!
 • Erbain ve Hamsin Denince Aklınıza Ne Geliyor
  Herkese merhabalar! Bugün, kış mevsiminin en çetin geçen dönemlerini ifade eden “Erbaîn ve Hamsîn”den bahsedeceğiz. Bu terimler, hava durumu tahminlerini yanında bile getirmeyen dedelerimizin ve ninelerimizin zamanından kalma. Yani, akıllı telefonunuzun hava durumu uygulamasına bakmadan önce, bir de bizim makalemize göz atın! Erbaîn (Zemherir) Nedir? Erbaîn, Arapça’da kırk sayısını ifade ediyor ve kışın en soğuk,…
 • Oksidentalizm ne anlama gelmektedir?
  Oksidentalizm, genellikle Doğu’da Batı’yı, yani Avrupa ve Kuzey Amerika’yı anlamlandırma ve yorumlama biçimlerini ifade eder. Oksidentalizm, genellikle Doğu’da Batı’yı, yani Avrupa ve Kuzey Amerika’yı anlamlandırma ve yorumlama biçimlerini ifade eder. Bu terim, Batılı toplumların, değerlerinin ve kurumlarının dışarıdan nasıl algılandığını ve çoğu zaman eleştirel bir bakış açısıyla nasıl tasvir edildiğini kapsar. Oksidentalizm, Oryantalizmin bir nevi…
 • Oryantalizm ne demektir?
  Oryantalizm, Batı dünyasının Doğu’yu, özellikle Orta Doğu ve Asya’yı nasıl algıladığı ve temsil ettiği ile ilgili bir kavramdır. Oryantalizm, Batı dünyasının Doğu’yu, özellikle Orta Doğu ve Asya’yı nasıl algıladığı ve temsil ettiği ile ilgili bir kavramdır. 18. ve 19. yüzyıllarda Avrupa’da popüler olan bu yaklaşım, genellikle Doğu kültürlerini egzotik, mistik ve geri kalmış olarak tasvir…
 • Dikotomi ne anlama gelmektedir?
  Dikotomi, bir bütünün iki zıt veya karşıt parçaya ayrılması anlamına gelir. Dikotomi, bir bütünün iki zıt veya karşıt parçaya ayrılması anlamına gelir. Genellikle, bu iki parça birbirine tamamen zıt veya karşıt özellikler taşır ve bir bütünün tamamlayıcı unsurları olarak düşünülür. Dikotomiyi örneklerle açıklayalım Örneğin, “iyi-kötü”, “doğru-yanlış” gibi kavram çiftleri dikotomik ilişkiler örneğidir. Bu kavram, felsefe,…
 • Bayraktar TB2 Hava Araçlarının Tarihe Geçmesi
  Baykar Bayraktar TB2 isimli hava araçları 29 Nisan 2014 tarihinde ilk uçuşunu başarılı bir şekilde gerçekleştirmesiyle Türkiye’ye ait insansız silahlı havacı olarak adını tarihe yazdırmayı başardı. Türkiye’nin Gururu İHA, SİHA Araçları Söz konusu cihazların adı Baykar Bayraktar TB2 olarak geçse de bizler daha çok bu isim yerine adını SİHA ve İHA olarak biliyoruz. Tarihe geçen…
 • Berat Kandili
  Berat Kandili ’nin adı Arapça berâe/berâet sözcüklerinin Türkçeleşmesiyle oluşmuştur.  Berat Kandili Müslümanlar için ayrı bir öneme sahiptir. Bu gecede Müslümanlar, berat edeceğine inanır. Binaenaleyh Berat Kandili; Kurtuluş gecesi, Rahmet gecesi olarak da adlandırılır. Bilindiği üzere mübarek üç aylar; Recep Ayı ile başlar Şaban Ayı ile devam eder ve Ramazan Ayı ile sona erer. Recep Ayı’nda…
 • Cumhuriyet Döneminde Türkçe Öğretimi
  Cumhuriyet dönemine, genel Türk tarihi açısından ele aldığımızda, bir nevi inkılaplar devri diyebiliriz. Haliyle yapılan inkılaplardan Türk dili de nasibini almış ve 1928 yılında alfabe değişikliğine gidilerek Türk dili, latin alfabesi ile tanışmıştır. Latin alfabesini benimsemeden önce Cumhuriyet döneminde Türk dil için çalışmalar başlatılmış ve 1924 yılında yürürlüğe giren Tevhid-i Tedrisad Kanunu[1] ile Türkçe, eğitim…
 • Kadir Gecesi yapılacak ibadetler nelerdir? Kadir Gecesi namazı nasıl kılınır?
  Kadir Gecesi yapılacak ibadetler nelerdir? Kadir gecesi namazı nasıl kılınır? Nasıl değerlendirilir? Hangi dualar edilir? Kadir gecesi ne zaman? 2023 Kadir gecesi kaçıncı güne denk gelmektedir? Ramazan ayı içerisinde idrak edilecek Kadir gecesinin hangi güne denk geldiği merak ediliyor. Ramazan ayının son on gününde gizli olduğuna inanılan Kadir Gecesi ne zaman? Kadir gecesinde ne oldu?…
 • Halifelik Nedir?
  Halifelik Nedir? İsimli blog yazımda sizlere Halife ve Hilafet makamını sorular üzerinden anlatmaya çalışacağım. Hayırla okuyunuz. Halife teriminden önce Hilafet terimine bakalım. Hilafet, lügatte; temsil etmek, vekalet veya yerine geçme gibi çeşitli manalara gelir. Halife ise Hilafet makamına gelen kimseye verilen isimdir. Hulefâ-yi Râşidîn yani dört halifeden (Hz. Ebubekir (r.a), Hz. Ömer (r.a), Hz. Osman…
 • Fitre Nedir? Fitre Kimlere Verilir? 2024 Fitre Ne Kadar?
  Fitre nedir? Fitre kimlere verilir? 2024 fitre ne kadar? Fitre ne zaman verilir? Fitre nasıl hesaplanır? Fitrenin hükmü nedir? Sadaka nedir? Sadaka kimlere verilir? Sadaka çeşitleri? Sadaka-i cariye nedir? Sadaka taşı nedir? Fitre Nedir? Fitre lügatte, yaratmak anlamındaki fatr kökünden türeyen fıtr sözcüğü orucu açmak manasında olup Türkçe’de fitre biçiminde kullanılmaktadır. Sadaka-i fıtr ya da…
 • Belgelerle Tarih Nedir?
  Belgelerle Tarih Nedir? isimli yazımızda : Belge nedir? Tarih nedir? Gibi sorular ile sizlerle olacağız. Hayırla okuyunuz. Belgelerle Tarih Nedir? Kısmına gelmeden önce belge, bir olayı ya da bir yaşanmışlığı gerçeğe dayandıran veya yaşanmışlığa tanıklık eden şeydir. Bu anlama göre bakacak olursak eğer; bizler tarihi olayları okurken veya araştırırken onların ne kadar gerçekçi olup olmadıklarını…
 • Teravih Ne Anlama Gelmektedir? İlk Teravih Hangi Gün?
  Teravih Ne Anlama Gelmektedir? Teravih Namazı Kaç Rekâttır? Teravih Namazının Hükmü Nedir? Teravih Namazı Evde Kılınabilir mi? Teravih Ne Anlama Gelmektedir? Teravih Namazı Kaç Rekâttır? Teravih Namazının Hükmü Nedir? Teravih Namazı Evde Kılınabilir mi? Ramazan ayına gireceğimiz bu son günlerde merak edilen sorular bunlar. Teravih Namazı Nedir? Teravih,  lügatte ‘’rahatlatmak, dinlendirmek’’ manasına gelen terviha kelimesinden…
 • Ramazan Ayı Nedir?
  Ramazan Ayı Nedir? Ne anlama gelir? Okuyucular bu konuları araştırıyor. Ramazan Ayı, Müslümanların kendi takvimi olan hicri takvimin 9. ayıdır. Bu ayda Müslümanlar, İslam dinin şartlarından olan oruç ve zekat ibadetlerini yerine getirirler. Bu ibadetlerin dışında Müslümanlar, sünnet olan teravih namazlarını eda ederler. Ramazan Ayı, esasında biz Müslümanlara armağan edilmiş on bir ayın sultanıdır. Müslümanlara…
 • Nükleer Enerji Hakkında Bilinmesi Gereken 11 Bilgi
  Nükleer enerji nedir ? Nükleer enerji belli madenlerin atomlarının çekirdekleri kullanılarak elde edilen enerji biçimidir. Nükleer enerji üretmeye yarayan merkezlere ”Nükleer Santral” adı verilir. Nükleer enerji fisyon veya füzyon tepkimelerinin gerçekleşmesi sonucu açığa çıkan enerjidir. Nötron bombardımanına tutulan ağır radyoaktiflerin küçük parçalara ayrılması olayı fisyon, daha hafif maddelerin birleşerek ağır atomlar oluşturma olayı ise füzyon…
 • İlk Oruç Ne Zaman Tutulacak 2024? İlk İftar Hangi Gün?
  İlk oruç ne zaman tutulacak 2024? İlk İftar Hangi Gün? Oruç Kimlere Farzdır? Orucun Farzları Nelerdir? Orucun Sünnetleri Nelerdir? Orucun Faydaları Nelerdir? Orucun Fidyesi Ne Kadar 2024? Orucu Bozan Durumlar Nelerdir? Orucu Bozmayan Durumlar Nelerdir? Orucun Çeşitleri Nelerdir? Oruç Tutmanın Yasak Olduğu Günler? Oruç Ne Zaman Bitiyor? Oruç İle İlgili Ayetler Hangileri? Oruç İle İlgili…
 • Kobra Etkisi (Cobra Effect) Nedir ?
  Kobra Etkisi: Bir sorunu çözmek için bulunan çözüm, sorunu çözmemekle beraber daha büyük problemlere yol açtığı durumlara verilen isimdir. Hayatımızın her evresinde sorunlarla karşılaşmışızdır. Kimi sorunların üstesinden gelmiş, kimi sorunları hala halledememişiz, kimileriyle ise de birlikte yaşamayı öğrenmişizdir. Ama bazen yanlış çözümler sorunu büyütebilir. Bir sorunu çözmek için bulunan çözüm, sorunu çözmemekle beraber daha büyük…
 • 2020 Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri
  2020 yılı Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri sahiplerine ulaştı. Cumhurbaşkanlığı twitter hesabından yapılan açıklamada, 2020 yılı Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN’ın konuşmalarının ardından açıklandı. 2020 yılı Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödüllerinin Sahipleri Kültür Tarih Ödülünün sahibi Sadettin ÖKTEN Müzik Ödülünün sahibi Özdemir ERDOĞAN Sosyal Bilimler Ödülünün sahibi…
 • Tekellüf – Külfet
  Günümüz insanlarının en çok başvurduğu eylem diyebiliriz ” Tekellüf” için…Tekellüf diğer deyişle “Külfet” in asıl anlamı :Kendini beğendirmek için tâkâtinin;imkânlarının üstünde zahmet çekip masrafa girmek ve gösteriş yapmak demektir.İnsan yaşadığı imtihan dünyasında çevresinde bulunan kimi beşerlere daha açık bir ifadeyle ;göşterişi seven ve lükse konfora, maddiyata ,zenginliğe ziyadesiyle önem veren kişilere deyim yerinde ise yaranmak…
 • Nakkaşhane nedir?
  Nakkaşhane; süsleme sanatçılarının toplu hâlde bulun dukları atölyeler grubu, bir tür iş hanıdır. Nakkaşhanelerde (kârhâne-i nakkāşân) ressamlar, kalem işi yapanlar, musavvir, müzehhip, mücellit gibi kitap bezemeleri, değerli taş yontucuları, işlemeciler, taş ustaları ve camcılar çalışırdı. Araştırmalar ve kaynak eserler, İstanbul’da çarşı esnafının çalıştığı nakkaşhânelerin yanı sıra Topkapı Sarayı’nın içinde ve yakınında sarayın sanat ve zanaat…
 • Türk’ün Kanadı Atlar
  Türk’ün Kanadı Atlar isimli yazımda siz değerli okuyucularıma Türk kültüründe, mitolojisinde önemli bir yere sahip olan atların Türk milletindeki yerini anlatmaya çalışacağım. Hayırla ardından mutluluk ile okuyunuz. Türk’ün Kanadı Atlar, Türklerin hayatında özel bir yere sahiptir. Gerek destanları olsun gerek savları, saguları olsun her alandan atları görebiliriz. Şimdi biraz genelleyerek gidecek olursak atlar MÖ 3500…
 • Türklerde Spor Var Mıydı?
  Türklerde spor, eski Türklerde spor kültürü, Türk spor tarihi gibi konular son zamanlarda sürekli araştırılmaktadır. Türklerde spor konu başlığında bu yazımızı beğendiğiniz takdirde arkadaşlarınızla paylaşmayı ihmal etmeyin dostlar. İnsanların vücutlarına ait gücü veya çevikliği yarıştırma, zihin güçlerini kurallara uygun bir biçimde sınama niyeti taşıyan karşılama ve karşılaştırma adına spor denilmektedir. Türklerde Spor Konusuna Genel Bir…
 • Alevilik : Sözlü Gelenek
  Alevi ne demek, Aleviliğin oluşumu, Alevi kime denir ve nasıl olunur bunları derlediğim yazımda bulabilirsiniz. İyi okumalar. Alevi İsmi Alevi kelimesi lügat anlamı Arapça’da Ali’ye mensup, Ali’ye ait anlamlarına gelmektedir. Çoğulu Aleviyye ve Aleviyyun‘dur. Kısaca Hz. Ali’yi sevenler ve ona bağlı olanlara Alevi denmektedir. Alevi kelimesi, İslam siyasi tarihinde ilk kez hilafetle ilgili anlaşmazlıklar arasında…
 • Menşur Kelimesinin Anlamı Nedir?
  Menşur ne anlama gelmektedir? Menşur: sözlükte “yaymak, dağıtmak, kitabı basıp yayımlamak; diriltmek” anlamlarına gelen neşr kökünden türemiş olup “dağılmış, yayılmış” demektir. Herkese duyurulmak, açıklanmak ve yayılmak amacıyla yazıldığı için bu belgelere menşûr denilmiştir. Bir kimseye vezirlik, müşirlik, beylerbeyilik vb. bir rütbenin verildiğini gösteren pâdişah fermânı, sultan buyruğu. Ayrıca menşur kelime anlamını ile alakalı buradaki kaynağı…
 • Naleyn nedir?
  Naleyn: Bir çift ayakkabı anlamına gelmektedir. Diğer bir anlamı ise; hamamda, ayakyolunda veya sulu yerlerde giyilen tahtadan yüksekçe ve tasmalı ayakkabıdır. Karacaoğlan’ın şiirinde şu şekilde geçmektedir. Ayağına geymiş altundan nalın naleyn Gel dudu dillim gel, karşımda salın. Detaylı bilgi için buraya bakabilirsiniz. Blok yazımı okuduğun için teşekkürler. Yeni yazılarımdan haberdar olmak için mail adresini aşağıya…
 • Yeni Koronavirüs (COVID-19) Nedir?
  Yeni Koronavirüs (COVID-19) Sağlık Bakanlığından Yeni Koronavirüs (COVID-19) hakkında broşür yayınladı. Broşürün detayları aşağıdaki gibidir. Yeni KoronavirüsNedir? Yeni Koronavirüs solunum yolu enfeksiyonu yapan bir virüstür. YENİ KORONAVİRÜS NASIL BULAŞIR? Hasta kişilerin öksürme veya hapşırmayla ortaya saçtığı damlacıkların ortamdaki diğer bireylerin ağız, burun ve gözlerine temasıyla, damlacıkların yapıştığı yüzeylere dokunduktan sonra ellerin ağız, burun veya göze…
 • 7500 Yıllık Ahşap Bulunduğu Düşünülüyor
  7500 Yıllık Ahşap, Muhtemelen Dünyanın En Eski Ahşap Yapısı Bulundu Webtekno sitesinin haberine göre; Arkeologlar, Çek Cumhuriyeti’nde erken neolitik dönemden kalma 7500 Yıllık Ahşap bir yapı buldular. Yaklaşık 7 bin 500 yaşında olan ahşap yapı, insanlık tarihinin en eski ahşap yapısı olabilir. Geçmişte insanlar, mimari yapıları ve araç gereçlerini çoğunlukla ahşaptan yapıyorlardı. Yapıların ahşaptan inşa edilmesi, bu…
 • Cüzzam Nedir?
  Günümüzde etkili tedavisi olmasına rağmen geçen yüzyıla kadar dünyanın en korkulan hastalıklarından biri kabul edilen cüzzam nedir? Cüzzam haftası ne zamandır? Cüzzam’ın tarihi. Hâlâ binlerce kişinin hayatını etkiliyor mu? Cüzzam nedir? Arapça’da “elin kesilmesi, parmakların düşmesi” anlamına gelen cezem kökünden türetilen cüzâm (الجذام) kelimesi, özellikle bulaşıcı lepra (lepromatous leprosy; aş.bk.) vak‘alarında ortaya çıkan ciddi şekil bozukluklarını ifade eder ve…
 • Jakobenizm Nedir Nerede Ortaya Çıkmıştır
  Jakobenizm Nedir? Jakobenizm Nerede Ortaya Çıkmıştır? Jakobenizmin Amacı Nedir?  Fransız Devrimine Etkisi Nedir? Wikipedia’ya göre Jakobenizm, ideolojisini genel kitle ideolojisinden daha yeğ gören ve dikte yolu ile bu ideolojiyi kabullendirmeyi amaçlayan politik akım. Kelime anlamı itibarıyla keskin devrimci anlamına gelir. Wikipedia’ya göre Jakobenizm, ideolojisini genel kitle ideolojisinden daha yeğ gören ve dikte yolu ile bu ideolojiyi kabullendirmeyi…
 • Tarih Yer Zaman Neden Sonuç
  Tarih ve Zaman: Tarih Bilimine Giriş Tarihin Tanımı: Tarih geçmişteki olayları yer ve zaman göstererek, neden ve sonuç ilişkisi içerisinde, belgelere dayanarak, objektif (nesnel) olarak inceleyen sosyal bir bilimdir. Tarihin Konusu: İnsan topluluklarının siyasal, sosyal, ekonomik, kültürel ve dini etkinliklerdir.   Tarihin Tanımı: Tarih geçmişteki olayları yer ve zaman göstererek, neden ve sonuç ilişkisi içerisinde,…

Similar Posts

5 Comments

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir