Mihri Hatun Kimdir?

Mihri Hatun (1460-1512), Amasya doğumludur ve hayatını bu şehirde geçirmiştir. Babası Belâyî mahlasıyla şiirler de yazan Kadı Hasan Amasyevî, dedesi Halvetî şeyhlerinden Pîr İlyas’tır. Âşık Çelebi adının ve mahlasının Mihrî olduğunu belirtir.

Evliya Çelebi isminin Mihrimah, mahlasının Mihrî olduğunu kaydeder.

Mihri Hatun önce II. Bayezit’in, ardından oğlu Şehzade Ahmet’in Amasya valiliği sırasında bu şehirde, şehzade sarayı etrafında teşekkül eden edebî muhite girmiş ve yazdığı şiirlerle dikkat çekmiştir. Sade bir dille yazdığı şiirlerinde daha çok duygularını ifade etmeye çalışmış; tabii, samimi ve külfetsiz bir üslup kullanmıştır. Dönemin tezkire yazarları onun şiirini överken ihtiyatlı bir ifade kullanmıştır.

Âşık Çelebi, Latîfî ve Hasan Çelebi, Mihri Hatun ile Sinan Paşa’nın oğlu İskender Çelebi arasında bir gönül bağının oluştuğunu ima ederler. Buna delil olarak da Mihrî Hatun’un bazı şiirlerinde geçen İskender mazmununu gösterirler. Âşık Çelebi ayrıca, Hâtemî mahlasıyla şiirler yazan Müeyyedzâde Abdurrahman Efendi ile Mihrî Hatun arasında bir hissî yakınlaşma olduğunu belirtir. Bununla birlikte tezkire yazarları, güzelliğini övdükleri Mihrî Hatun’un iffeti konusunda kimsenin şüphesi bulunmadığını da kaydederler.

Mihri Hatun
Kaside

Mihri Hatun ‘un Süleymaniye Kütüphanesinde kayıtlı (Ayasofya, ne. 3974) ve sonunda II. Bayezid’in mührü basılı olan divanında Sultan Bayezid için bir tek kaside bulunmaktadır. Sultan Bayezid’e gönderilen nüsha da büyük bir ihtimalle budur.

Kaynak: TDV İslâm Ansiklopedisi

  • Yorumunu ekle