|

Sultan İkinci Murat Han ve Hayır Eserleri

Puan Ver

Sultan İkinci Murat Han 1404 yılında Amasya’da dünyaya geldi. Annesi Dulkadiroğlu Süli Bey’in kızı Emine Hatun’dur. 1421 yılında 18 yaşında iken babasının ölümünden 41 gün sonra Edirne’de tahta geçti.

Kaynaklar Sultan İkinci Murat Han’ın orta boylu, geniş göğüslü. ablak çehreli, ela gözlü, kızılımsı kumral sakallı olarak tarif etmektedir.

Sultan II. Murat Han zamanında halk, askerler ve âlimler refah içinde idi. Onun zamanında ülke, bid’atlerden (İslâm’da olmayıp da sonradan ortaya çıkan şeylerden) temizlendi. Memleket mamur olup şenlendi, adâlet kuruldu. Halk, Ehl-i Sünnet ve Cemaat mezhebinde olup, ibâdet ve tâat ederler, âhiret işlerini görürlerdi. Bunun en büyük alameti olarak Aşık Paşazade’nin onun hayırseverliğini övmesi gösterilebilir.

II. Murat Han’ın Eserleri

Sultan İkinci Murat Han, ülkesinin her tarafını imar etmeye çalışırdı. Saltanat merkezi olan Bursa’da Muradiye Medresesi adında bir imaret ve büyük bir cami ve aynı adı taşıyan bir hamam yaptı. Bu camiye otuz hâfız ve on dört tehlilci tayin etti. Tehlilciler, her gün yetmiş bin kere “Lâ ilâhe illallah” diyecekler ve buradan hasil olan sevabı, iki dünyanın efendisi Hazret-i Muhammed’e (s.a.v.), bütün peygamberlere, baba ve dedelerine, bütün erkek ve kadın müminlerin ruhlarına hediye edeceklerdi. Bu câmiin yanında bir medrese yaptırdı. İkisinin arasına, asil vücudu şeref bulsun diye yüksek kubbeli bir türbe yapılması, orada gece gündüz, bir an bile ara verilmeden Kur’ân-ı Kerîm okunması emrolundu.

Sultan İkinci Murat Han, Edirne’de de 1436 senesinde tamamlanan Muradiye Cami adında büyük bir cami, fakirhâne, bir imâret, dârülhadîs ve bir medrese yaptırdı. Çini süslemeleriyle meşhur olan bu cami avlulu olarak inşa edilmiş ilk cami özelliğini taşımaktadır. Bu camiye de, Bursa camiindeki gibi otuz hafız ve on dört tehlilci tayin etti. Babası Sultan Çelebi Mehmed’in ruhu için En’âm Sûresi’ni okusunlar diye kırk kişi, her gün salevat getirsinler, sevabını kâinat serverinin temiz ruhuna hediye etsinler diye beş kişi tayin etti. Ayrıca diğer Müslümanların ruhlarına hediye etmek üzere her gün ‘Lâ ilâhe illallah kelimelerini okusunlar diye nice kişiler tayin etti.

Sultan İkinci Murat Han, Rumeli’de Ergene (Uzunköprü) adlı bir kasaba kurdu. Orada bir imaret, yüz yetmiş dört kemerli bir köprü ile nice ribatlar, hamamlar, camiler, hangâhlar yaptırdı. Halîlürrahmân’a, Mekke-i Mükerreme’ye, Medine-i Münevvere’ye her yıl üç bin beş yüz altın gönderirdi. Ankara havalisinde Balıkhisarı ismiyle meşhur subaşılık köylerini, Mekke’nin fakirlerine vakfetmiştir. Bulunduğu şehirlerde seyyidlere, hassa gelirlerinden bin floriyi (altını) kendi mübarek eliyle dağıtırdı. Cuma günü sadakasını hiç eksik etmezdi.

Sultan İkinci Murat Han

II. Murat Han İlime de Önem Verirdi.

Döneminde alim ve sanatkârlarını koruyan Sultan II. Murat Han, Fenariye halef olan Molla Yegân’ı Molla Hızır Bey, Molla Güranî onun himayesinde yetişmiştir. Arapça’dan eserler Türkçe’ye çevrilmiştir. Yazıcıoğlu kardeşlerden Ahmed Bican “Enverü’l-Aşık’ın” adlı eserini onun him metiyle tercüme etmişti.

Kaynak: Neşrî Tarihi, Çamlica B.Y.

Similar Posts

One Comment

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir